ALGEMENE VOORWAARDEN JOPP B.V.

 

Artikel 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruik, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven, of uit de context anders blijkt:

 

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden van Jopp B.V. zijn van toepassing op het ter beschikking stellen van Medewerkers door Jopp B.V. aan Opdrachtgever(s).

Jopp B.V.

De gebruiker van deze Algemene Voorwaarden: Jopp B.V. gevestigd aan de Herengracht 515-2, 1017 BV te Amsterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 72993677.

CAO

De van toepassing zijnde, steeds vigerende, ABU-cao voor uitzendkrachten.

Inlenersbeloning

Het voor de functie geldende periodeloon in de schaal, adv, (on)kostenvergoedingen, periodieken, initiële loonsverhogingen en toeslagen conform de vigerende definitie in de cao.

Opdrachtgever

De rechtspersoon of de natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van zijn beroep of zijn organisatie die met Jopp B.V. een overeenkomst aangaat.

Opdracht

De overeenkomst tussen Opdrachtgever en Jopp B.V. op grond waarvan (A) Jopp B.V. aan Opdrachtgever (een) Medewerker(s) ter beschikking stelt om onder leiding en toezicht van Opdrachtgever werkzaamheden te verrichten, zulks tegen betaling van het Opdrachtgeverstarief; of (B) Jopp B.V. werving & selectie diensten verleent aan Opdrachtgever om (een) Medewerker(s) te introduceren aan Opdrachtgever om direct in dienst te treden bij Opdrachtgever.

Opdrachtgeverstarief

Het bedrag dat Jopp B.V. aan Opdrachtgever (A) per uur in rekening brengt voor een Medewerker, exclusief toeslagen (voor overwerk, verschoven uren, onregelmatigheids- en ploegentoeslag), (on)kostenvergoeding, arbeidsduurverkorting en btw, tenzij nadrukkelijk anders vermeld.; of (B) tarief voor de werving & selectie van een Medewerker die direct in dienst treedt bij Opdrachtgever.

Medewerker

De natuurlijke persoon geselecteerd door Jopp B.V. die aan de Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Backoffice

De Backoffice waarmee Jopp B.V. een overeenkomst heeft, en waarbij de Medewerkers in dienst zijn.

Terbeschikkingstelling

De tewerkstelling van een Medewerker bij Opdrachtgever in het kader van een Opdracht.

 

Artikel 2. Algemene bepalingen

2.1.       Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, Opdrachten, offertes en overige overeenkomsten van Jopp B.V. voor zover een en ander betrekking heeft op het ter beschikking stellen van Medewerkers aan Opdrachtgever.

2.2.      Eventuele afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien en voor zover Jopp B.V. zich daarmee schriftelijk akkoord heeft verklaard;

2.3.      De toepasselijkheid van eventuele door Opdrachtgever gehanteerde Algemene Voorwaarden wordt nadrukkelijk van de hand gewezen.

2.4.      Indien Jopp B.V. niet steeds strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Jopp B.V. in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden te verlangen.

 

Artikel 3. Opdracht (A) – uitzenden / detacheren

3.1.       De Opdracht wordt aangegaan voor bepaalde tijd of voor onbepaalde tijd. Op elke Opdracht zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Een Opdracht wordt geacht te zijn aangegaan en geacht akkoord te zijn indien Opdrachtgever de (in de Opdracht) genoemde Medewerker zijn werkzaamheden laat starten.

3.2.      De Opdracht voor bepaalde tijd:

 • Eindigt van rechtswege aan het einde van de periode waarvoor zij is aangegaan.

 • Kan niet tussentijds worden opgezegd, tenzij Partijen schriftelijk en met goedkeuring van Jopp B.V. anders zijn overeengekomen.

3.3.      De Opdracht voor onbepaalde tijd:

 • Kan te allen tijde worden beëindigd door middel van schriftelijke opzegging, tenzij Partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Bij opzegging van een Opdracht voor onbepaalde tijd waarbij de Terbeschikkingstelling nog geen zes maanden heeft geduurd, geldt een minimale opzegtermijn van veertien kalenderdagen. Bij opzegging van een Opdracht waarbij de Terbeschikkingstelling zes maanden of langer heeft geduurd, geldt een minimale opzegtermijn van zes weken.

 

 

Artikel 3. Opdracht (B) – werving & selectie

3.4.      De Opdracht wordt aangegaan op het moment dat Opdrachtgever een aanvraag bij Jopp B.V. heeft ingediend. Op elke Opdracht zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

3.5.      De Opdracht wordt aanvaard op basis van “no cure no pay”. De Opdrachtgever is aan Jopp B.V. een Opdrachtgeverstarief verschuldigd indien een door Jopp B.V. aan de Opdrachtgever of daaraan gelieerde ondernemingen voorgestelde Medewerker in dienst treedt of anderszins al dan niet via Jopp B.V. of derden werkzaam is bij de Opdrachtgever, hetzij direct na het voorstellen van de Medewerker, hetzij gedurende een periode van 12 maanden gerekend vanaf de datum van het voorstellen van de Medewerker door Jopp B.V., in welk geval de Opdrachtgever Jopp B.V. hiervan onmiddellijk in kennis zal stellen.

 

Artikel 4. Terbeschikkingstelling van Medewerkers en inlenersovereenkomst

4.1.       Indien de Opdrachtgever door Jopp B.V. ter beschikking gestelde Medewerker(s) wenst te gebruiken, treden Partijen met elkaar in overleg en verstrekt Jopp B.V. de Opdrachtgever een overzicht van de tarieven van de verschillende Medewerkers. Nadat Partijen een akkoord hebben bereikt over de tarieven, wordt een inlenersovereenkomst naar de Opdrachtgever gestuurd ter ondertekening. Na het tekenen van de inlenersovereenkomst selecteert Jopp B.V. op het moment dat Jopp B.V. een aanvraag heeft gekregen voor (een) Opdracht(en) van de Opdrachtgever, geschikte Medewerkers voor deze bepaalde Opdracht(en).

4.2.      Jopp B.V. kan Medewerkers ter beschikking stellen onder een Uitzendovereenkomst met of zonder Uitzendbeding. Indien de Uitzendovereenkomst het Uitzendbeding bevat, kan de Opdracht te allen tijde worden beëindigd, conform het gestelde in artikel 3.3. Een Terbeschikkingstelling vangt aan op de datum genoemd in de Opdracht. Bij gebreke van een schriftelijke Opdracht wordt de Terbeschikkingstelling geacht te zijn aangegaan op de datum dat de Medewerker zijn werkzaamheden bij Opdrachtgever aanvangt. De Opdracht eindigt op de in de Opdracht genoemde einddatum.

4.3.      Indien de Uitzendovereenkomst tussen de Medewerker en Jopp B.V., vertegenwoordigd door Backoffice, het Uitzendbeding bevat, eindigt de Terbeschikkingstelling tevens op verzoek van Opdrachtgever op het moment dat de Flexkracht meldt dat hij niet in staat is de uitzendarbeid te verrichten wegens ziekte of ongeval. Voor zover nodig wordt Opdrachtgever geacht dit verzoek te hebben gedaan. Opdrachtgever zal dit verzoek desgevraagd schriftelijk aan Jopp B.V. bevestigen.

4.4.      De Uitzendovereenkomst die niet het Uitzendbeding bevat, is een Uitzendovereenkomst voor Bepaalde tijd. De Opdracht met Opdrachtgever is in dat geval ook aangegaan voor Bepaalde Tijd en artikel 3.2 is dan ook van toepassing, tenzij afwijkende opzegtermijnen schriftelijk zijn overeengekomen.

4.5.      De Opdrachtgever bepaalt wanneer een Terbeschikkingstelling eindigt en daarmee het tijdsbestek van het dienstverband. Daarom is de Opdrachtgever verantwoordelijk voor de transitievergoeding evenals bij eigen personeel. De transitievergoeding is niet doorgerekend in het Opdrachtgeverstarieftarief omdat deze op voorhand niet bepaald kan worden. De transitievergoeding wordt altijd één op één doorgerekend aan de Opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

 

Artikel 5. Annulering (A)

5.1.       Indien de Opdrachtgever de overeengekomen Opdracht van Terbeschikkingstelling 72 uur of korter voor het aanvangstijdstip annuleert, dan worden annuleringskosten aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. Deze annuleringskosten bedragen per Medewerker waarvan de Terbeschikkingstelling geen doorgang vindt:

 1. Bij annulering 72 uur of korter en langer dan 36 uur voor het aanvangstijdstip: 25% van het aantal ingeplande uren van de Medewerker maal het Opdrachtgeverstarief;
 2. Bij annulering 36 uur of korter voor het aanvangstijdstip: 50% van het aantal ingeplande uren van de Medewerker maal het Opdrachtgeverstarief;

5.2.      Annulering dient via de e-mail te geschieden.

Artikel 5. Annulering (B)

5.3.      Indien de Opdrachtgever een aanvraag intrekt op het moment dat Jopp B.V. reeds (een) Medewerker(s) heeft geïntroduceerd aan Opdrachtgever zal opdrachtgever zich samen met Medewerker en Jopp B.V. inzetten om na kennismaking met de Medewerker te kijken of er andere mogelijkheden zijn om binnen de Opdrachtgever zijn/haar onderneming of gelieerde ondernemingen aan de slag te gaan.

5.4.      Mocht het om onvoorziene redenen voorkomen dat de reeds geïntroduceerde Medewerker(s) toch niet in dienst treedt, dan zullen er annuleringskosten in rekening worden gebracht van €295,- (ex btw).

5.5.      Annulering dient via de e-mail te geschieden.

 

 

Artikel 6. Vervanging Medewerker

6.1.      Jopp B.V. is gerechtigd, maar niet verplicht, om bij beëindiging van de Terbeschikkingstelling gedurende de looptijd van de Opdracht een vervangende Medewerker ter beschikking te stellen voor de resterende duur van de Opdracht.

6.2.      Opdrachtgever en Jopp B.V. kunnen bij tijdelijke verhindering van de Medewerker om de uitzendarbeid te verrichten, onder andere bij maar niet gelimiteerd tot een situatie zoals ziekte, nader overeenkomen dat Jopp B.V. tijdelijk een vervangende Medewerker ter beschikking zal stellen. In dat geval eindigt de Terbeschikkingstelling van de vervangende Medewerker op verzoek van Opdrachtgever zodra de tijdelijke verhindering van de oorspronkelijke Medewerker is geëindigd en wordt de Terbeschikkingstelling van de oorspronkelijke Medewerker hervat, een en ander tenzij Partijen schriftelijk anders overeenkomen.

6.3.      Jopp B.V. is te allen tijde gerechtigd aan Opdrachtgever een voorstel te doen tot vervanging van een ter beschikking gestelde Medewerker door een andere Medewerker onder voortzetting van de Opdracht zulks met het oog op het bedrijfsbeleid of personeelsbeleid van Jopp B.V., behoud van werkgelegenheid of naleving van geldende wet- en regelgeving, in het bijzonder de ontslagrichtlijn voor de uitzendbranche, de Participatiewet en de Wet Verbetering Poortwachter. Opdrachtgever zal een dergelijk voorstel slechts op redelijke gronden afwijzen. Opdrachtgever zal een eventuele afwijzing desgevraagd schriftelijk motiveren.

6.4.      Jopp B.V. schiet niet toerekenbaar tekort jegens Opdrachtgever en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade of kosten aan Opdrachtgever, indien Jopp B.V. een Medewerker weliswaar mag vervangen of terugplaatsen, maar deze om welke reden dan ook niet vervangt of terugplaatst. In dat geval is Opdrachtgever ook niet gehouden het Opdrachtgeverstarief te voldoen, tenzij de oorzaak voor het niet vervangen of terugplaatsen van de Medewerker toerekenbaar is aan Opdrachtgever.

 

Artikel 7. Opdrachtgeverstarief

7.1.       Voor aanvang van de Opdracht verstrekt Opdrachtgever de omschrijving van de door de Medewerker uit te oefenen functie en bijbehorende inschaling in de beloningsregeling van Opdrachtgever conform het gestelde in 7.2 van deze Algemene Voorwaarden.

7.2.      Jopp B.V. is op grond van de cao doorgaans verplicht de Inlenersbeloning toe te passen. De Inlenersbeloning bestaat uit de volgende elementen: het voor de functie geldende periodeloon in de schaal, adv, (on)kostenvergoedingen, periodieken, initiële loonsverhogingen en de toeslagen conform de vigerende definitie in de cao. Opdrachtgever is verplicht de juiste informatie te verstrekken ten aanzien van de van toepassing zijnde Inlenersbeloning. Indien zich wijzigingen voordoen in de Inlenersbeloning, conform de geldende Inlenersbeloning is uitbetaald, ten gevolge van het onjuist of niet verstrekken van (gewijzigde) informatie omtrent de Inlenersbeloning door Opdrachtgever, dan zal Jopp B.V. de Medewerker compenseren en het hiermee gemoeide bedrag door factureren aan Opdrachtgever. Opdrachtgever stemt daar door acceptatie van deze voorwaarden op voorhand mee in. Tenzij anders vermeld, is het overeengekomen tarief te allen tijde het tarief voor de normale uren (exclusief toeslagen, onkosten, adv, etc.).

7.3.      Het door Opdrachtgever aan Jopp B.V. verschuldigde Opdrachtgeverstarief wordt berekend over de uren waarop Jopp B.V. op grond van de Opdracht/Algemene Voorwaarden aanspraak heeft. In fase A wordt het Opdrachtgeverstarief berekend over de door de Medewerker daadwerkelijk gewerkte uren of het minimaal berekende aantal uren zoals vermeld in artikel 10. In fase B en C worden de door Opdrachtgever in de Opdracht gegarandeerde (overeengekomen) uren in rekening gebracht, ongeacht of deze zijn gewerkt (behoudens ziekte), tenzij anders overeengekomen. Het Opdrachtgeverstarief wordt vermenigvuldigd met de van toepassing zijnde toeslagen en vermeerderd met adv, de (on)kostenvergoedingen die Jopp B.V. verschuldigd is aan de Medewerker. Over het Opdrachtgeverstarief, adv, de toeslagen en (on)kostenvergoedingen wordt btw in rekening gebracht. Op de Opdrachtbevestiging wordt het tarief nader gespecificeerd.

7.4.      Jopp B.V. is in ieder geval gerechtigd om het Opdrachtgeverstarief tussentijds aan te passen:

a.     Indien de uurbeloning van de Medewerker wordt verhoogd (op grond van de cao/Inlenersbeloning) in verband met periodieke verhoging, initiële loonsverhoging, leeftijd of anderszins; en/of om (eenmalige) verplichte bijzondere uitkeringen aan Medewerkers door te berekenen aan Opdrachtgever;

 1. Indien de kosten van de uitzendarbeid stijgen:
  • Als gevolg van een wijziging van de CAO of van de daarbij geldende inleners-cao en/of arbeidsvoorwaardenregeling;
  • Als gevolg van de wijzigingen in of waaronder begrepen de wijzigingen in of ten gevolge van de sociale en fiscale wet- en regelgeving, de cao of enig verbindend voorschrift;
  • Als gevolg van verhoging van de (objectieve) kosten in de ruimste zin des woords verbonden aan de uitzendarbeid van de Medewerker;
  • Als gevolg van een stijging in de kosten van Jopp B.V. in de ruimste zin van het woord;
 2. Jaarlijks op 1 januari door een prijsindexering (conform CBS Prijsindex Consumentenprijzen).
 3. Jaarlijks, voor wat betreft alle kostprijselementen inclusief marge.

7.5.      Indien de Medewerker wordt vervangen door een andere Medewerker, zal de uurbeloning ten aanzien van die andere Medewerker opnieuw worden vastgesteld en zal het Opdrachtgeverstarief daaraan worden aangepast.

 

Artikel 8. Arbeidsverhouding met een Medewerker

8.1.       Opdrachtgever en aan Opdrachtgever gelieerde onderneming(en) zijn uitsluitend gerechtigd een arbeidsverhouding aan te gaan met een Medewerker onder de in dit artikel genoemde voorwaarden

8.2.      De Opdrachtgever en aan Opdrachtgever gelieerde onderneming(en) die voornemens is een arbeidsverhouding met de Medewerker aan te gaan, brengt Jopp B.V. hiervan tijdig schriftelijk op de hoogte alvorens Opdrachtgever aan dit voornemen uitvoering geeft.

8.3.      Opdrachtgever en aan Opdrachtgever gelieerde onderneming(en) zal geen arbeidsverhouding met een Medewerker aangaan zolang de Uitzendovereenkomst tussen de Medewerker, Backoffice en daarmee Jopp B.V. niet rechtsgeldig is beëindigd.

8.4.      Indien Opdrachtgever en aan Opdrachtgever gelieerde onderneming(en) een arbeidsverhouding aangaat met een Medewerker die hem ter beschikking wordt gesteld op basis van een Opdracht voor onbepaalde tijd, vóórdat die Medewerker – op basis van die Opdracht – 1.040 uren heeft gewerkt, is Opdrachtgever aan Jopp B.V. een vergoeding exclusief btw verschuldigd ten bedrage van 25% van het laatst geldende Opdrachtgeverstarief over 1040 uren minus de – op basis van de Opdracht – reeds door die Medewerker gewerkte uren.

8.5.      Indien Opdrachtgever en aan Opdrachtgever gelieerde onderneming(en) een arbeidsverhouding aangaat met een Medewerker die aan hem ter beschikking wordt gesteld op basis van een Opdracht voor Bepaalde Tijd, is Opdrachtgever een vergoeding verschuldigd ten bedrage van 25% van het laatst geldende Opdrachtgeverstarief (berekend over de overeengekomen of gebruikelijke uren en meer-/overuren) over de resterende duur van de Opdracht of – ingeval van een Opdracht die tussentijds opzegbaar is – over de niet in acht genomen opzegtermijn, met dien verstande dat Opdrachtgever altijd ten minste de in lid 8.4 bedoelde vergoeding exclusief btw is verschuldigd.

8.6.      Indien Opdrachtgever en aan Opdrachtgever gelieerde onderneming(en) overeenkomstig het hiervoor in lid 8.1 tot en met lid 8.5 bepaalde een arbeidsverhouding aangaat met een Medewerker, eindigt de Opdracht tussen Opdrachtgever en Jopp B.V. met ingang van de dag waarop die arbeidsverhouding aanvangt.

8.7.      Indien Opdrachtgever en aan Opdrachtgever gelieerde onderneming(en) een arbeidsverhouding aangaat met een Medewerker binnen zes maanden nadat diens Terbeschikkingstelling (ongeacht of deze was gebaseerd op een Opdracht voor Bepaalde of Onbepaalde Tijd) aan Opdrachtgever is geëindigd, is hij de in lid 8.4 bedoelde vergoeding verschuldigd. Dit geldt zowel in het geval dat Opdrachtgever de Medewerker hiertoe – rechtstreeks of via derden – heeft benaderd als wanneer de Medewerker – rechtstreeks of via derden – bij Opdrachtgever heeft gesolliciteerd.

8.8.      Indien een (potentiële) Opdrachtgever en aan Opdrachtgever gelieerde onderneming(en) in eerste instantie door tussenkomst van Jopp B.V. in contact is gekomen met een (aspirant-)Medewerker, bijvoorbeeld doordat deze door Jopp B.V. aan hem is voorgesteld, en die (potentiële) Opdrachtgever binnen zes maanden nadat het contact tot stand is gekomen, een arbeidsverhouding met die (aspirant-)Medewerker aangaat zonder dat de Terbeschikkingstelling tot stand komt, is die (potentiële) Opdrachtgever een vergoeding verschuldigd van 25% van het Opdrachtgeverstarief dat voor de betrokken Medewerker van toepassing zou zijn geweest indien de Terbeschikkingstelling tot stand zou zijn gekomen, over 1.040 uren.

8.9.      Voor de toepassing van dit artikel wordt onder het aangaan van een arbeidsverhouding met een Medewerker verstaan:

 • Het aangaan van een arbeidsovereenkomst, een overeenkomst tot aanneming van werk en/of een overeenkomst van Opdracht door Opdrachtgever met de Medewerker al dan niet voor hetzelfde werk;
 • Het aanstellen van de Medewerker als ambtenaar al dan niet voor hetzelfde werk;
 • Het ter beschikking laten stellen van de betreffende Medewerker aan Opdrachtgever door een derde (bijvoorbeeld een andere Uitzendonderneming en/of Payrollonderneming) al dan niet voor hetzelfde werk;
 • Het aangaan van een arbeidsverhouding door de Medewerker met een derde voor hetzelfde of ander werk, waarbij Opdrachtgever en die derde in een groep zijn verbonden, dan wel dat de één een dochtermaatschappij en/of aan de Opdrachtgever gelieerde onderneming is van de ander.

8.10.    Het is uitsluitend toegestaan om een arbeidsverhouding aan te gaan met een Medewerker na 1.040 uur indien Opdrachtgever zelf de werkgever wordt van de Medewerker. Indien Opdrachtgever op zijn beurt de Medewerker wederom op de payroll van een derde zet, dan geldt een overnametermijn van 2.100 uur.

8.11.     Indien Opdrachtgever een arbeidsverhouding aangaat met Medewerker naar aanleiding van een Werving & Selectie overeenkomst zal de Opdrachtgever het afgesproken Opdrachtgeverstarief volledig gefactureerd krijgen op de eerste werkdag van Medewerker met een betalingstermijn van 30 dagen tenzij schriftelijk anders overeengekomen met Jopp B.V.

 

Artikel 9. Opschorting tewerkstelling Medewerker

9.1.       Indien Opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichtingen jegens Jopp B.V. voldoet, is Jopp B.V. gerechtigd om na een schriftelijke sommatie tot betaling de Opdracht op te schorten. Opdrachtgever is ook gedurende deze periode van opschorting gehouden het Opdrachtgeverstarief te voldoen over het per periode (week, maand en dergelijke) krachtens de Opdracht laatstelijk geldende of gebruikelijke aantal (over)uren. Aan Opdrachtgever zal dan ook een rentefactuur worden verstuurd die Opdrachtgever verplicht is te betalen. Jopp B.V. kan niet garanderen dat Opdrachtgever dezelfde Medewerker ter beschikking krijgt gesteld op het moment dat Opdrachtgever weer aan de betalingsverplichtingen voldoet.

9.2.      Jopp B.V. is tevens gerechtigd elke (alle) Opdracht(en) bij de betreffende Opdrachtgever met onmiddellijke ingang te beëindigen, indien Opdrachtgever ten aanzien van enige factuur in verzuim is conform het gestelde in artikel 15.6. Jopp B.V. kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade die het gevolg is van het niet (tijdig) leveren van Medewerkers, dan wel het eenzijdig beëindigen van de Opdracht op grond van dit artikel.

9.3.      Vorderingen die ontstaan ten gevolge van onmiddellijke beëindiging op grond van artikel 9.2, zijn onmiddellijk opeisbaar zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is.

 

Artikel 10. Bijzondere minimale betalingsverplichtingen

10.1.     De Opdrachtgever die geen urengarantie heeft afgegeven, is ten minste gehouden aan Jopp B.V. per oproep of vastgestelde/ingeroosterde dienst het Opdrachtgeverstarief te betalen, berekend over vier gewerkte uren.

10.2.     De Opdrachtgever die wel een urengarantie heeft afgegeven, is verplicht de in de Opdracht overeengekomen uren te betalen, ongeacht of de Medewerker deze uren heeft gewerkt. Dit geldt niet voor uren die in verband met ziekte niet worden gewerkt, aangezien die voor rekening van Jopp B.V. komen.

 

Artikel 11. Arbeidsduur en werktijden

11.1.      De werktijden, het aantal arbeidsuren en de rusttijden van de Medewerker zijn gelijk aan de bij Opdrachtgever terzake gebruikelijke tijden en uren, tenzij bij de Opdracht anders is overeengekomen. De werktijden, het aantal arbeidsuren en de rusttijden van de Medewerker zullen niet meer, respectievelijk niet minder belopen dan rechtens bij Opdrachtgever is toegestaan. Opdrachtgever staat ervoor in dat de arbeidsduur en de rust- en werktijden van de Medewerker voldoen aan wettelijke vereisten. Opdrachtgever ziet erop toe dat de Medewerker de toegestane werktijden en de overeengekomen arbeidsomvang niet overschrijdt.

11.2.     Van overwerk is sprake indien werkzaamheden worden verricht boven de in de betreffende sector gebruikelijke arbeidsduur per dag of per week of het bij regeling of rooster vastgesteld aantal uren.

11.3.     Opdrachtgever is verplicht om bij het aangaan van de Opdracht, tenzij dat bij het aangaan van de Opdracht niet voorzienbaar was, steeds zo spoedig mogelijk Jopp B.V. in te lichten omtrent de bedrijfssluitingen van Opdrachtgever en collectief verplichte vrije dagen. Opdrachtgever is verplicht Jopp B.V. zo tijdig in te lichten dat Jopp B.V. dit zo veel mogelijk kan inpassen in de rechtsverhouding met de Medewerker. Indien de bedrijfssluiting niet is gemeld en de Medewerker niet kan werken in verband met de bedrijfssluiting, dan is Opdrachtgever verplicht het Opdrachtgeverstarief door te betalen indien Jopp B.V. aan de Medewerker loon verschuldigd is. Medewerkers hebben recht op vakantiedagen, bijzonder verlof, etc. Dit zal zo veel mogelijk in overleg met Opdrachtgever worden ingepland.

11.4.     Indien de Medewerker voor de uitvoering van de Opdracht specifieke scholing dan wel werkinstructies behoeft, worden de uren die de Medewerker hieraan besteedt, als gewerkte uren in rekening gebracht aan Opdrachtgever, tenzij dit anders wordt overeengekomen.

 

Artikel 12. Terbeschikkingstelling en selectie

12.1.     Opdrachtgever verstrekt aan Jopp B.V. nauwgezet inlichtingen aangaande functie, arbeidstijden, arbeidsduur, werkzaamheden, arbeidsplaats en arbeidsomstandigheden betrekking hebbende op de Medewerker, alsmede aangaan de beoogde looptijd van de Opdracht bij zowel uitzenden of detacheren dan wel bij directe indiensttreding bij Opdrachtgever. Jopp B.V. stelt op basis van deze door Opdrachtgever verstrekte inlichtingen een of meerdere Medewerkers voor. Jopp B.V. stelt de Medewerkers voor en Opdrachtgever is geheel vrij in de keuze van de Medewerker die inzake de Opdracht ter beschikking wordt gesteld.

 

Artikel 13. Medewerkers en verantwoordelijkheden van de Opdrachtgever

13.1.     Opdrachtgever zal zich ten aanzien van de Medewerker bij de uitoefening van de leiding en het toezicht, alsmede met betrekking tot de uitvoering van het werk, gedragen op dezelfde zorgvuldige wijze als waartoe hij ten opzichte van zijn eigen werknemers gehouden is.

13.2.     Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is het Opdrachtgever niet toegestaan de Medewerkers op zijn beurt aan een derde ‘door te lenen’; dat wil zeggen aan een derde ter beschikking stellen voor het onder leiding en toezicht van deze derde verrichten van werkzaamheden. Onder doorlening aan een derde wordt mede verstaan doorlening aan een (rechts)persoon waarmee Opdrachtgever in een groep (concern) is verbonden, zoals bedoeld in artikel 7:691 lid 6 BW.

13.3.     Opdrachtgever kan de Medewerker slechts te werk stellen in afwijking van het bij de Opdracht en Algemene Voorwaarden bepaalde, indien Jopp B.V. daarmee vooraf schriftelijk heeft ingestemd. Aan die instemming kunnen voorwaarden worden verbonden. Wijzigingen in functie en/of verantwoordelijkheid dienen derhalve te worden geaccordeerd door Jopp B.V. Wijzigingen kunnen gevolgen hebben voor het tarief.

13.4.     Tewerkstelling van de Medewerker in het buitenland is slechts mogelijk onder strikte leiding en toezicht van Opdrachtgever en voor bepaalde tijd en indien dit al bij de Opdracht schriftelijk is overeengekomen met Jopp B.V. en de Medewerker daarmee schriftelijk heeft ingestemd. Opdrachtgever zal zorgdragen voor o.a. visa, verzekering en overige voor de uitzending benodigde zaken en kosten daaromtrent. Opdrachtgever vrijwaart Jopp B.V. voor elke aansprakelijkheid voortvloeiend uit een Terbeschikkingstelling in het buitenland.

13.5.     Opdrachtgever zal aan de Medewerker de schade vergoeden die deze lijdt doordat een aan hem toebehorende zaak, die in het kader van de opgedragen werkzaamheden is gebruikt, is beschadigd of tenietgedaan.

13.6.     Jopp B.V. is tegenover Opdrachtgever niet aansprakelijk voor schades en/of verliezen aan Opdrachtgever, derden, dan wel aan de Medewerkers zelf die voortvloeien uit doen of nalaten van de Medewerker. Jopp B.V. is tevens niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de Medewerker.

13.7.     Jopp B.V. is tegenover Opdrachtgever niet aansprakelijk voor verbintenissen die de Medewerkers zijn aangegaan met of die voor hen zijn ontstaan jegens Opdrachtgever of derden, al dan niet met toestemming van die Opdrachtgever of derden.

13.8.     Opdrachtgever vrijwaart Jopp B.V. voor elke aansprakelijkheid van Jopp B.V. ten aanzien van de artikelen 13.5, 13.6 en 13.7.

13.9.     Opdrachtgever zal zich, voor zover mogelijk, afdoende verzekeren tegen aansprakelijkheid op grond van het bepaalde in dit artikel.

 

Artikel 14. Garantie veiligheid en vrijwaring

14.1.     Opdrachtgever zal de lokalen, werktuigen en gereedschappen waarin of waarmee hij de Medewerker werkzaamheden laat verrichten, zodanig inrichten en onderhouden en voor het verrichten van de werkzaamheden van de Medewerker zodanige maatregelen treffen en aanwijzingen verstrekken als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat de Medewerker bij het verrichten van zijn werkzaamheden in de ruimste zin des woords schade lijdt. Opdrachtgever verklaart zich uitdrukkelijk bekend met de werking van art. 7:658 BW (in het bijzonder art. 7:658 lid 4 BW), alsmede met de verplichtingen die voor hem uitvloeien uit de Arbeidsomstandighedenwet ten opzichte van de Medewerkers. Opdrachtgever vrijwaart Jopp B.V. voor op deze bepaling gebaseerde vorderingen of aanspraken van de Medewerker of derden.

14.2.     Opdrachtgever zal aan Jopp B.V. en ook aan de Medewerker voor aanvang van de uitzendarbeid informatie verstrekken over de van de Medewerker verlangde beroepskwalificatie, alsmede een document bevattende de specifieke kenmerken van de in te nemen arbeidsplaats. Opdrachtgever geeft de Medewerker actieve voorlichting met betrekking tot de binnen zijn onderneming gehanteerde risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E).

14.3.     Indien de Medewerker een bedrijfsongeval of een beroepsziekte overkomt (art. 7:658 BW), zal Opdrachtgever, indien en voor zover de wet dit voorschrijft, de bevoegde instanties hiervan onverwijld op de hoogte stellen en ervoor zorgdragen dat daarvan onverwijld een rapport wordt opgemaakt. In dit rapport zal de toedracht van het ongeval zodanig worden vastgelegd, dat daaruit met een redelijke mate van zekerheid kan worden opgemaakt of en in hoeverre het ongeval het gevolg is van het feit dat onvoldoende maatregelen waren genomen ter voorkoming van een dergelijk bedrijfsongeval of een dergelijke beroepsziekte. Opdrachtgever verstrekt aan Jopp B.V. een afschrift van dit rapport.

14.4.     Opdrachtgever zal zich afdoende verzekeren tegen aansprakelijkheid op grond van het bepaalde in artikel 14.1, 14.2 en 14.3.

 

Artikel 15. Tijdsverantwoording en facturatie

15.1.     Facturatie vindt plaats op basis van de met Opdrachtgever overeengekomen wijze van tijdsverantwoording en voorts op basis van hetgeen in de Opdracht, bij overeenkomst of deze voorwaarden is bepaald. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt de tijdsverantwoording door middel van de door Opdrachtgever schriftelijk geaccordeerde tijdsverantwoordingsformulieren ofwel via het online tijdsverantwoordings- systeem. Opdrachtgever en Jopp B.V. kunnen overeenkomen dat de tijdsverantwoording op een andere wijze geschiedt.

15.2.     Opdrachtgever ziet erop toe en garandeert door ondertekening of online accordering, dat op de tijdsverantwoording het juiste aantal gewerkte uren en overuren, alsmede alle overige informatie, duidelijk is vermeld en dat eventuele werkelijk gemaakte onkosten naar waarheid zijn ingevuld.

15.3.     Bij verschil tussen het bij Jopp B.V. ingeleverde tijdsverantwoordingsformulier en het door Opdrachtgever daarvan behouden afschrift geldt het bij Jopp B.V. ingeleverde werkbriefje voor de afrekening opgenomen in de nota als volledig bewijs, tenzij Opdrachtgever de onjuistheden hiervan aan kan tonen en dit binnen zeven kalenderdagen na het ondertekenen van het tijdsverantwoordingsformulier bij Jopp B.V. schriftelijk kenbaar maakt. De door Opdrachtgever online geaccordeerde uren gelden te allen tijde als volledig bewijs.

15.4.     Indien de Medewerker de tijdsverantwoording van Opdrachtgever betwist en Opdrachtgever zijn verplichtingen in 15.3 niet is nagekomen, is Jopp B.V. gerechtigd:

 • Hetzij: de gewerkte tijd(en) te stellen op de duur van de gehele arbeidstijd van de werkweek die voor werknemers in dienst van Opdrachtgever geldt. Indien Partijen echter schriftelijk en uitdrukkelijk bij de Opdracht daarvan zijn afgeweken, is Jopp B.V. gerechtigd de gewerkte tijd(en) te stellen op de duur van de gehele arbeidstijd overeengekomen bij de Opdracht genomen over de betreffende periode.
 • Hetzij: de gewerkte uren te stellen op het door de Medewerker opgegeven aantal, tenzij Opdrachtgever kan bewijzen dat de opgave van het aantal gewerkte uren door de Medewerker onjuist is en Jopp B.V. tijdig over de bewijzen kan beschikken en deze onverkort in en buiten rechte mag gebruiken.

15.5.     Ongeacht de wijze van tijdsverantwoording is Opdrachtgever gehouden tot betaling van de uren, indien die door Opdrachtgever zijn geaccordeerd. Uitsluitend Opdrachtgever kan immers de juistheid van de gewerkte uren controleren. Onjuistheden die desondanks door Opdrachtgever zijn goedgekeurd, komen derhalve voor rekening van Opdrachtgever.

15.6.    Opdrachtgever is te allen tijde gehouden elke door Jopp B.V. ingediende nota binnen veertien kalenderdagen na factuurdatum te voldoen tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Indien een nota niet binnen deze periode is betaald, is Opdrachtgever vanaf dat moment zonder ingebrekestelling van rechtswege in verzuim en een rente van 0,5% per week verschuldigd. Opschorting van betaling of verrekening is aan Opdrachtgever niet toegestaan.

15.7.     Opdrachtgever verleent Jopp B.V. toestemming om een nota die niet binnen de in 15.6 gestelde termijn is voldaan te cederen, verpanden of ter incassering over te dragen. Opdrachtgever betaalt in dat geval bevrijdend. Indien Jopp B.V. het noodzakelijk acht om in het kader van haar bedrijfsvoering vorderingen op Opdrachtgevers te cederen, over te dragen of in zekerheid te geven aan derden, dan verleent Opdrachtgever bij voorbaat toestemming hiervoor. Opdrachtgever verbindt zich tot het verlenen van alle medewerking die dit eventueel met zich meebrengt.

15.8.     Reclames betreffende enige nota moeten binnen zeven kalenderdagen na de factuurdatum schriftelijk bij Jopp B.V. zijn ingediend. Na deze periode vervalt het reclamerecht van Opdrachtgever. De bewijslast betreffende tijdige indiening van de reclame rust op Opdrachtgever. Indien en klacht wordt ingediend, kan Opdrachtgever niettemin geen beroep doen op opschorting van de betalingsverplichting of op verrekening. Een en ander laat onverlet het overige gestelde in dit artikel 15. Jopp B.V. kan aanvullende zekerheden verlangen van haar Opdrachtgever. Dit kan zowel voorafgaand als tijdens een lopende Opdracht.

15.9.     Alle kosten van inning van de openstaande nota’s komen geheel voor rekening van Opdrachtgever. De vergoeding voor buitenrechtelijke kosten worden gesteld op minimaal 15% van de verschuldigde hoofdsom exclusief rente met een minimum van €250,- (tweehonderdvijftig euro) per vordering. Deze vergoeding zal steeds, zodra rechtsbijstand door Jopp B.V. of door de derde die tot ontvangst van de betaling gerechtigd is, wordt ingeroepen, respectievelijk de vordering door Jopp B.V. of die derde ter incasso uit handen is gegeven, zonder enig nader bewijs in rekening worden gebracht en door Opdrachtgever verschuldigd zijn. Indien de daadwerkelijke kosten hoger zijn dan 15% van de verschuldigde hoofdsom exclusief rente, is Jopp B.V. of de derde gerechtigd deze daadwerkelijke kosten in rekening te brengen.

15.10    Betalingen strekken telkens tot voldoening van de oudste openstaande nota’s, ongeacht aanwijzing van Opdrachtgever tot betaling van welke factuur zij moeten worden toegerekend, en wel in de volgende volgorde: Eerst strekken zij tot voldoening van de kosten voor inning van openstaande nota’s op Opdrachtgever. Vervolgens worden betalingen in mindering gebracht op reeds vervallen rentetermijnen. Daarna worden zij in mindering gebracht op de openstaande hoofdsommen en laatstelijk worden betalingen in mindering gebracht op de lopende rentetermijnen.

 

Artikel 16. Voorkoming van ontoelaatbare discriminatie

16.1.     Ter voorkoming van het maken van ongeoorloofd onderscheid, in het bijzonder naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, geslacht, ras, leeftijd of welke grond dan ook, zullen geen niet-functierelevante eisen bij het verstrekken van de inlichtingen betreffende de op te dragen uitzendarbeid kunnen worden gesteld en evenmin door Jopp B.V. worden meegewogen. Opdrachtgever zal geen verboden onderscheid maken in welke vorm dan ook, alsmede erop toezien dat discriminatie op de werkvloer wordt voorkomen.

16.2.     Opdrachtgever vrijwaart Jopp B.V. voor de eventuele gevolgen van door hem gemaakt ongeoorloofd onderscheid.

 

Artikel 17. Aansprakelijkheid Jopp B.V.

17.1.     Jopp B.V. is als goed opdrachtnemer gehouden zich in te spannen om de Opdracht naar behoren uit te voeren. Indien en voor zover Jopp B.V. deze verplichting niet nakomt, is Jopp B.V., met inachtneming van het hierna in 17.3 bepaalde, gehouden tot vergoeding van de daaruit voortvloeiende directe schade van Opdrachtgever, mits Opdrachtgever zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk één maand na het ontstaan of na het bekend worden van die schade een schriftelijke klacht terzake indient bij Jopp B.V. en daarbij aantoont dat de schade het rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Jopp B.V.

17.2.     Jopp B.V. is, voor zover nodig in afwijking van het bepaalde in 17.1, niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van onjuiste selectie van een Medewerker, tenzij Opdrachtgever binnen zeven kalenderdagen na aanvang van de Terbeschikkingstelling een schriftelijke klacht terzake bij Jopp B.V. indient en daarbij aantoont dat de onjuiste selectie het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Jopp B.V.

17.3.     Iedere aansprakelijkheid en/of verplichting van Jopp B.V. tot vergoeding van schade van Opdrachtgever, uit hoofde van deze Algemene Voorwaarden of uit welke andere hoofde dan ook, is beperkt tot ten hoogste 20% van het Opdrachtgeverstarief dat betreffende die Medewerker ingevolge de Opdracht van toepassing was over de beoogde duur van de Opdracht met een maximum van dertien weken. Per Opdrachtgever is daarnaast de aansprakelijkheid beperkt tot twee gevallen per boekjaar. Dit maximum komt te vervallen, indien er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Jopp B.V. Aansprakelijkheid van Jopp B.V. voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is in alle gevallen uitgesloten.

17.4.     Jopp B.V. schiet in ieder geval niet tekort jegens Opdrachtgever en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade indien:

 1. Jopp B.V. een aanvraag van Opdrachtgever om een Medewerker ter beschikking te stellen, niet in behandeling neemt;
 2. De contacten tussen Opdrachtgever en Jopp B.V. voorafgaande aan een mogelijke Opdracht, waaronder begrepen een concrete aanvraag van Opdrachtgever om een Medewerker ter beschikking te stellen, om welke reden dan ook niet leiden tot de daadwerkelijke Terbeschikkingstelling van een Medewerker;
 3. Jopp B.V., om welke reden dan ook, een Medewerker niet of niet langer conform de Opdracht ter beschikking kan stellen om welke reden dan ook;
 4. Opdrachtgever schade lijdt doordat Opdrachtgever aan de Medewerker zaken/goederen heeft verstrekt voor de uitvoering van de werkzaamheden, hieronder verstaan: auto, laptop, (mobiele) telefoon, sleutels, etc. en deze goederen of zaken niet worden geretourneerd dan wel worden beschadigd.

 

Artikel 18. Persoonsgegevens Medewerker

18.1.     Opdrachtgever zal alle persoonsgegevens van een Medewerker, die voor en gedurende de Opdracht door Jopp B.V. kenbaar worden gemaakt, vertrouwelijk behandelen en meer in het bijzonder uitsluitend verwerken in overeenstemming met geldende privacywetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Jopp B.V. kan derhalve bepaalde informatie nimmer aan Opdrachtgever verstrekken, indien dit strijd oplevert met geldende privacywetgeving.

18.2.     Jopp B.V. verleent geen inzage in de gegevens van haar Medewerkers. Het is derhalve niet mogelijk om Jopp B.V. te auditen op compliance, en daarbij persoonsgegevens van Medewerkers in te zien. Dergelijke audits zijn bovendien niet noodzakelijk, gezien Medewerkers in dienst zijn bij Backoffice en Jopp B.V. met hen een verwerkingsovereenkomst heeft.

18.3.     Opdrachtgever zal voldoen aanzijn informatieplicht jegens Medewerkers, en Medewerkers in ieder geval op de hoogte stellen van de categorieën van persoonsgegevens die door Opdrachtgever worden verwerkt, de wijze waarop, wanneer en voor welke doeleinden de gegevens worden verwerkt. Opdrachtgever vrijwaart Jopp B.V. voor eventuele hieruit voortvloeiende schade of aansprakelijkheid, met inbegrip van boetes.

18.4.     Daar waar Opdrachtgever eigen verantwoordelijkheid draagt voor de verwerking van persoonsgegevens van Medewerkers, is Opdrachtgever nadrukkelijk zelfverantwoordelijk voor de naleving van zijn wettelijke verplichtingen in het kader van geldende privacywetgeving. Opdrachtgever vrijwaart Jopp B.V. voor eventuele hieruit voortvloeiende schade of aansprakelijkheid, met inbegrip van boetes.

18.5.     Indien noodzakelijk voor Jopp B.V. om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen op basis van geldende privacywetgeving, verleent Opdrachtgever daartoe volledige medewerking aan Jopp B.V., zoals wanneer een Medewerker een verzoek indient ter uitoefening van zijn of haar recht op verwijdering.

 

Artikel 19. Geheimhouding

19.1.     Jopp B.V. zal op nader verzoek van Opdrachtgever in zijn verhouding met de Medewerker bedingen dat de Medewerker volstrekte geheimhouding dient te betrachten omtrent bedrijfs- dan wel andere vertrouwelijke informatie met betrekking tot Opdrachtgever en diens bedrijfsactiviteiten. Jopp B.V. is echter niet aansprakelijk voor eventuele schade van Opdrachtgever als gevolg van schending van die geheimhoudingsplicht door de Medewerker.

19.2.     Het staat Opdrachtgever vrij om de Medewerker rechtstreeks te verplichten tot geheimhouding. Opdrachtgever informeert Jopp B.V. over zijn voornemen daartoe en verstrekt een afschrift van de terzake opgemaakte verklaring/overeenkomst aan Jopp B.V. Jopp B.V. is geen partij bij deze overeenkomst.

19.3.     Opdrachtgever is ermee bekend dat eventueel door Opdrachtgever met de Medewerker gemaakte afspraken, waaronder boeteclausules, nimmer door Jopp B.V. op de Medewerker kunnen worden verhaald. Ook is het niet mogelijk om schade door fraude of diefstal, via verrekening door Jopp B.V. op de Medewerker te verhalen.

 

Artikel 20. Overige bepalingen

20.1.     Indien één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden en/of van de daarbij behorende Opdracht niet geldig en/of onverbindend zijn en/of in strijd mochten komen met enige bepaling van dwingend recht, blijven de Algemene Voorwaarden alsmede de daarbij behorende Opdracht, voor het overige onverminderd van kracht, terwijl voor wat betreft nietige, nietig verklaarde dan wel vernietigbare bepalingen Jopp B.V. in overleg met Opdrachtgever nieuwe bepalingen zal vaststellen die de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen zoveel mogelijk benaderen.

20.2.    Op deze Algemene Voorwaarden en de daarbij behorende rechtsverhoudingen, alsmede alle geschillen die daaruit voortvloeien, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

20.3.    Alle geschillen zullen in eerste aanleg bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter van het arrondissement waarin het hoofdkantoor van Jopp B.V. is gevestigd, tenzij dwingendrechtelijk wettelijk voorschrift anders voorschrijft.